U bent hier:   Actueel
  |  Inloggen

Details van het artikelJeugdgezondheidszorg GGD Zeeland

Jeugdgezondheidszorg

De leerlingen worden in de 2e klas uitgenodigd voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige van de GGD. Tijdens dit onderzoek wordt, aan de hand van een vragenlijst, een gesprek met uw kind gevoerd. Hierbij is aandacht voor zowel de lichamelijke gezondheid als voor het psychosociale functioneren. Dit onderzoek vindt plaats op school, u hoeft bij dit onderzoek niet aanwezig te zijn. Indien er aanleiding toe bestaat, wordt uw kind doorverwezen naar de jeugdarts en/of het ZAT (Zorg Advies Team). Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.

Ook in de vierde klas HAVO/VWO en de derde klas van VMBO worden leerlingen uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Het kan zijn dat de leerling naar aanleiding hiervan wordt uitgenodigd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en het gesprek vindt op school plaats.

Behalve de onderzoeken die voor alle kinderen standaard gelden, is er de mogelijkheid voor een extra onderzoek op aanvraag van ouders/verzorgers, de jongere zelf, school of andere betrokkenen, als er zorgen of vragen bestaan over de ontwikkeling van uw kind, of als uw kind zelf bepaalde zorgen of vragen wil bespreken.
Bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts kunnen alle leerlingen terecht met alle vragen rondom gezondheid. De jeugdverpleegkundige/jeugdarts kan adviezen geven, meedenken over een oplossing of gewoon een luisterend oor zijn.

De werkdagen van de jeugdverpleegkundige aan Pontes locatie Oranjeweg, mevrouw T. Goorsenberg, zijn maandag en dinsdag. Op donderdag is jeugdverpleegkundige A. Vermue aanwezig. De jeugdarts, L Haesendonck, is ook op afroep verbonden aan Pontes en neemt deel aan het ZAT.

Ziekteverzuim van leerlingen

Onze school schenkt, samen met de GGD Zeeland, meer aandacht aan leerlingen die door ziekte niet naar school kunnen komen. Hiervoor werken we samen met de jeugdverpleegkundige. Bij langdurig of vaak voorkomend ziekteverzuim neemt de mentor eerst contact op met de ouders om te vragen wat er aan de hand is. Naar aanleiding van het gesprek met de mentor wordt er beslist of er een vervolg traject wordt ingezet naar het ziekteverzuimspreekuur van de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige nodigt vervolgens de leerling en/of ouders uit voor een gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de ernst en de duur van de ziekte. Er wordt gekeken naar belemmeringen en mogelijkheden bij de leerling. Dit gesprek is vertrouwelijk. Indien het nodig is om de gegevens terug te koppelen naar school, zal dit gebeuren met toestemming van de ouder(s) en leerling.Terug