Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Remedial Teaching

Er zijn leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op school . Het Goese Lyceum heeft daarvoor een aantal gespecialiseerde leerkrachten in dienst. Bij remedial teaching worden leerlingen onderzocht met behulp van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. De remedial teacher probeert op die manier een beeld te krijgen met welke zaken de leerling precies een probleem heeft. Als er eenmaal een diagnose is gesteld, wordt ook een handelingsplan met doelen gemaakt, die de begeleiding voor een vaste periode vastlegt. Wat hierna volgt is de echte remedial teaching, die volledig is toegespitst op het probleem van de individuele leerling. De bedoeling is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om met het leerprobleem om te gaan, en dat hij of zij weer met de eigen groep kan meedoen.

Remedial teaching is geen bijles, want daarbij gaat het om specifieke vakkennis die voornamelijk herhaald wordt. Sommige remedial teachers breiden hun werkterrein uit naar studievaardigheden, examenplanning, faalangsttraining, oudergroepen (van leerlingen met leerproblemen).

Voor wat betreft het organiseren van de remedial teaching, zijn er de volgende taken in de school te onderscheiden:

RT-coördinator
 
• coördineert begeleiding van leerlingen met RT-pas.
• is aanspreekpunt binnen de school m.b.t. leerlingen met leerproblemen.
• organiseert en coördineert de brugklasscreening.
• rapporteert aan mentoren, teamleiders en ouders.
• zet dyslexieonderzoeken in gang, levert informatie aan en voert overleg met orthopedagogen.
• organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders m.b.t. dyslexie en het beleid op Het Goese Lyceum.
• vertegenwoordigt Het Goese Lyceum in het Expertiseplatform en andere overlegorganen.
• doet melding van afwijkende wijze examineren bij de inspectie.
• begeleidt leerlingen met leerproblemen.

Remedial teacher (RT'er)

Een remedial teacher (ook: rt'er) (uit het Engels letterlijk een leraar die verbetert) verleent hulp aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen
• begeleidt leerlingen met leerproblemen.
• voert overleg met docenten, mentoren, ouders en externe instanties.
• is, indien nodig, aanwezig bij rapportvergaderingen om resultaten/problemen van dyslectische leerlingen of leerlingen met dyscalculie toe te lichten.
• is aanspreekpunt binnen de school m.b.t. leerlingen met leerproblemen.

De begeleiding door de RT- coördinator en de remedial teachers
Uitgangspunten.
1. De afdeling RT werkt hulpvraaggericht. Hulpvragen worden geformuleerd door leerlingen met RT-pas, ouders, docenten.
2. Leerlingen worden aangemeld bij de RT-coördinator.
3. Aan het begin van het begeleidingstraject wordt in samenspraak met de leerling een handelingsplan opgesteld waarbij wordt uitgegaan van gemiddeld vier sessies.
4. Na deze sessies werkt de leerling zelfstandig door.
5. Evaluatie vindt plaats naar aanleiding van resultaten. De mentor inventariseert bij de rapportvergaderingen wat de oorzaak van het slechte resultaat is en speelt deze informatie door aan de begeleidend RT'er, die naar bevind van zaken handelt.
6. Er is een spreekuur van de remedial teachers voor leerlingen, ouders en docenten.
7. Indien ouders/leerlingen ervoor kiezen buiten de school RT-hulp te zoeken, betekent dit, dat de leerling indien nodig, op school aanvullende RT-begeleiding krijgt. De extern begeleider voert dan overleg met de intern begeleider over de aanpak.

Meer dan een school
 
 
Agenda
 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen