Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Zorgcoördinator

TAAKOMSCHRIJVING ZORGCOÖRDINATOR
(Bron: Seminarium voor Orthopedagogiek)

1. Algemene omschrijving van de taak.
De zorgcoördinator stuurt in de eerste lijn de leerlingenzorg aan en is aanspreekpunt voor de tweede en derde lijnfunctionarissen. Daarnaast is zorgcoördinator vertegenwoordiger van de school in het samenwerkingsverband Oosterschelderegio. Tot de taken van de zorgcoördinator worden de volgende hoofdbestanddelen gerekend:
■ De coördinatie van de zorg op school in procedurele en inhoudelijke zin
■ Het leveren van adviserende bijdragen aan de onderwijskundige ontwikkeling van het VMBO /HAVO/VWO in het algemeen en leerlingenzorg in het bijzonder
■ De verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg voor wat betreft het werken met handelingsplannen door de mentoren en docenten in de concrete lespraktijk
■ Het leveren van adviserende bijdragen met betrekking tot de ontwikkeling en het beheer van diagnostische en remediërende test- en hulpmiddelen binnen het onderwijsleerproces


2. Specifieke omschrijving van de hoofdbestanddelen.
■ De zorgcoördinator ontwikkelt, in samenspraak met teamleider(s) en het verantwoordelijke management lid voor de zorg , het schoolzorgplan en heeft toezicht op de juiste naleving daarvan.
■ De zorgcoördinator is het aanspreekpunt/vraagbaak voor docenten voor wat betreft het zorggebied (zowel inhoudelijk als procedureel) voor leerlingenbegeleiders, mentoren, docenten als andere functionarissen.
■ De zorgcoördinator is aanspreekpunt voor externen t.a.v. zorgaspecten in algemene en procedurele zin
■ De zorgcoördinator is contactpersoon Z.A.T .en coördineert de aanmeldingen leerlingen Z.A.T.
■ De zorgcoördinator verzorgt de contacten met externe instellingen voor leerlingen tenzij andere afspraken gemaakt zijn tijdens de leerlingenbesprekingen en/of binnen het zorgteam.
■ De zorgcoördinator is op de hoogte van procedures, testen, handelingsplannen e.d. binnen het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio.
■ De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de juiste afwikkeling van onderwijskundige rapporten naar RVC/CTO
■ De zorgcoördinator is betrokken bij de aanmelding en inschrijving van de aangemelde leerlingen 1e & 2e leerjaar die extra ondersteuning nodig hebben (intakegesprekken en daaruit voortvloeiende acties) en bewaakt de procedure van aanmeldingen m.b.t. zorgleerlingen in samenspraak met de toelatingscommissie van de school
■ De zorgcoördinator heeft overleg over de voortgang van de periodiek te houden leerling- en resultaat-besprekingen en onderneemt adequaat actie t.a.v. leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die tijdens de leerlingenbesprekingen en/of in het zorgteam besproken zijn
■ Indien mogelijk/noodzakelijk woont de zorgcoördinator de  leerlingenbesprekingen/ resultaatbesprekingen bij
■ Op basis van informatie van toeleverende scholen of anderszins, coördineert de zorgcoördinator diagnostisch onderzoek bij leerlingen.
■ Het diagnoserapport vormt de basis voor het opstellen van een handelingsplan. Indien dit een handelingsplan voor één vakgebied betreft, ondersteunt de zorgcoördinator, in samenwerking met de remedial teacher, de direct betrokken docent.
■ Wanneer uit het diagnoserapport blijkt dat er sprake is van deficiënt en op meerdere terreinen coördineert de zorgcoördinator de werkzaamheden die betrekking hebben op meerdere handelingsplannen bij één individuele leerling.
■ De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en de juiste uitvoering in de praktijk door medewerkers van leerlingendossiers, portfolio’s en leerlingvolgsysteem
■ De zorgcoördinator heeft bij voorkeur een lesgevende taak.

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen