Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Vergaderingen

Vergaderingen ouderraad

De Ouderraad Het Goese Lyceum, locatie Oranjeweg vergadert ca. 6 maal per jaar. Voorafgaande aan het overleg met de schoolleiding / directie en eventueel docenten worden interne aangelegenheden besproken. Deze tijd is tevens bedoeld voor de besluitvorming binnen de ouderraad.

De vergaderdata worden afgestemd op de vergaderingen van de medezeggenschapsraden. Vaste agendapunten zijn:

-          Ingekomen stukken en uitgaande post

-          Aangevraagde projecten en verzoeken voor een financiële bijdrage

-          Lopende acties vanuit de ouderraad (intern)

-          Mededelingen vanuit de directie

-          Vragen van de ouderraad aan de directie

-          Nieuws van de MR en GMR

-          Verslag penningmeester

De vergaderingen zijn openbaar. Alle ouders en verzorgers worden hiermee uitgenodigd als gast deel te nemen. De vergaderdata kunt u opvragen via ons e-mailadres:

-          ouderraad.GLLO@pontes.nl

Eén keer per jaar vindt een thema-avond plaats (jaarvergadering ouderraad).
De datum en het programma van deze avond worden via de nieuwsbrief, op de website van Het Goese Lyceum (locatie Oranjeweg) en soms met een persoonlijke uitnodiging als brief per post bekend gemaakt. 

©2011 Pontes Het Goese Lyceum - Alle rechten voorbehouden
Ga voor het Goese! | Pontes | Sitemap | Inloggen